Przepisy prawa budowlanego przewidują szereg wymogów, które trzeba spełnić by ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia to podstawowe lecz nie jedyne dokumenty. 

Najwięcej problemów budzi odkodowanie, co ustawodawca miał na myśli wprowadzając przepis, który przewiduje, że inwestor zobowiązany jest uzyskać wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia lub opinii innych organów. 

Także orzecznictwo sądowo-administracyjne nie jest zgodne, co do tego jaki jest katalog dokumentów, które należy przedłożyć wraz z projektem budowlanym oraz wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. 

Przykładowo do niezbędnych wymogów należeć będą te dotyczące uzgodnienia inwestycji z zarządcą drogi. W pewnych przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia organu konserwatorskiego. Rozważać też należy uprzednie uzyskanie decyzji dotyczącej postępowania z odpadami albo dotyczącej korzystania z wód. 

Co ciekawe w ocenie sądów administracyjnych do takich zgód i pozwoleń nie należy decyzja dająca prawo do wycinki drzew. 

Znów w przypadku ochrony przeciwpożarowej przepisy prawa dokładnie precyzują moment w toku procesu inwestycyjno – budowlanego, w którym należy dokonać uzgodnienia. A także wskazują osoby za to odpowiedzialne, w tym przypadku jedną z nich będzie projektant, nie inwestor. 

W związku z tym w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę rozróżnia się trzy rodzaje stanowisk innych organów: pierwsze uzyskiwane są przez inwestora, drugie przez projektanta, trzecie przez organ prowadzący sprawę dotyczącą pozwolenia. 

Podsumowując uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest skomplikowanym procesem pod warunkiem, że inwestor, projekt budowlany oraz osoby i podmioty, które go uzgadniały spełniły wszystkie wymogi prawem przewidziane.