Rowy stwarzają właścicielom nieruchomości problemy faktyczne oraz prawne. Faktyczne – dotyczą wykonania prac naprawczych, czyszczenia, przebudowy itd. Prawne – wynikają z tego, że różna może być kwalifikacja prawna rowu. A od tego zależy kto jest za niego odpowiedzialny. W sensie prawnym rów może być śródlądową wodą płynącą, urządzeniem melioracji wodnych, urządzeniem wodnym, częścią pasa drogowego itd. Za prace przy rowie odpowiadać może właściciel nieruchomości albo spółka wodna lub też zarządca drogi. Gdy rów jest w nienależytym stanie, a podmiot zobowiązany nie wykonuje obowiązkowych prac, wtedy można nakazać wykonanie prac w drodze decyzji administracyjnej. Domagać się może tego także osoba, którą dotyczy szkodliwe oddziaływanie ze strony rowu. A także gdy następuje marnotrawstwo wody, pogorszenie stanu wód albo ekosystemów lub zmiana pierwotnej funkcji rowu. W decyzji określa się konkretnie: zakres i termin prac. Procedury z tym związane są dość zawiłe, ale przynoszą efekty. Innymi słowy są skuteczne metody na zaniedbane rowy.