Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na montażu, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW określonych przepisami ustawy OZE, z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się:

  1. obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, określonego przepisem art. 6b ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Uzgodnienia dokonuje się z rzeczoznawcą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Badana będzie charakterystyka zagrożenia pożarowego, środki ochrony, możliwość prowadzenia działań ratowniczych, oznakowanie graficzne itd.

Punktem odniesienia są normy techniczne polskie, w tym także niemiecka o symbolu VDE-AR-E 2100-712; do czasu opracowania polskich wytycznych w całości.

 

  1. obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 6. ust. 6 w/w ustawy i otrzymania stanowiska w trybie art. 56 Prawa budowlanego.

 

Powyższe oznacza, że konieczne jest wedle kolejności:

  1. przygotowanie projektu budowlanego prac zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
  2. uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą;
  3. wykonanie prac zgodnie z projektem;
  4. zawiadomienie organów PSP (komendant powiatowy lub miejski) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

 

Ten wymóg stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nie był objęty obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. A zatem w odniesieniu do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5kW.

  1. uzyskanie stanowiska organów PSP w sprawie zgodności wykonania z projektem budowlanym. Ustawa przyjmuje tzw. milczące uzgodnienie polegające na tym, że brak zajęcia stanowiska przez organ, w terminie 14 traktuje się jako brak sprzeciwu lub uwag.