Gruz, styropian i podkłady to nie zawsze są odpady

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wydają się rygorystyczne. Często też są nowelizowane szczególnie po ujawnieniu zjawisk nielegalnego postępowania z odpadami. I na tej podstawie organy ochrony środowiska większość czynności z odpadami piętnują, a ich posiadaczy karają. Zarzucają przy tym, że odpady są gromadzone w miejscu niedozwolonym albo, że są przetwarzane bez zezwolenia itd. A kary administracyjne wymierzają wysokie. Stosują też inne środki prawne, takie jak wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Jednak nasza praktyka pokazuje, że wysokich kar można uniknąć i nie chodzi o uchylanie się od zapłaty, a o właściwe przeprowadzenie postępowań administracyjnych. Przykładowo gruz może i powinien być kruszony i wykorzystany na potrzeby własne posiadacza. Styropian to recyrkulat czyli materiał nadający się do wtórnego wykorzystania. A podkłady kolejowe nie muszą być uznane za niebezpieczne. Jest też pojęcie ‚produktu ubocznego’, który nie jest odpadem w ogóle. W związku z tym przedsiębiorca wykorzystujący odpady nie jest bezradny i ma możliwości skutecznej obrony przed fiskalizmem organów.