Kryteria przyłączenia do sieci energetycznej to sfera dość enigmatyczna. Wobec tego jak ustalić czy operator sieci rzetelnie i obiektywnie ocenił możliwości przyłączenia obiektu do sieci ?

Dokumenty, które to regulują są liche, a ich podstawy prawne wątpliwe. Aby dojść do mocnego ustawowego przepisu, które jasno określa sytuację inwestora trzeba przejść grząską drogą przez dokumenty quasi-prawne. W obiegu funkcjonują tzw. „szczegółowe wytyczne” do „kryteriów oceny wniosków”. „Kryteria” ujęte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). IRESiD jest zatwierdzana decyzją administracyjną przez Prezesa URE. A jako decyzja – wiąże tylko organ, który ją wydał oraz stronę, do której jest adresowana. Nie wiąże więc klientów tej strony – czyli inwestorów ubiegających się o przyłączenie. „Kryteria” wprawdzie wpływają na los ich wniosków, ale mogą być stosowane dowolnie. Operator jest monopolistą. A jego działania – mimo, że nie powinny – to często są arbitralne. Przyjęte obliczenia mają charakter wewnętrznych (subiektywnych) analiz. 

Dla obiektów o mocy ponad 2 MW sporządza się już ustawowo określoną ekspertyzę wpływu na sieć. Dokument ten powinien mieć mocne techniczne i merytoryczne podstawy. Może być także weryfikowany w odpowiednich postępowaniach odwoławczych. Natomiast wewnętrzne analizy operatora to nadal jego dokumenty zakładowe. 

#OSD

#przyłączenie

#sieć

#kryteria

#ekspertyza