W aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość aktualizacji oferty złożonej w ramach aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki dla odnawialnych źródeł energii. Zmiana – aktualizacja oferty może się odbyć w pewnych granicach określonych przepisami prawa. Wątpliwości budzi jednak jakie są granice tej zmiany i czego mogą dotyczyć.

Wyjaśnić trzeba, że aktualizacja może dotyczyć zarówno ilość zaoferowanej energii jak i daty rozpoczęcia korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia. Aktualizacja może dotyczyć także zainstalowanej mocy, ale dwie powyższe kwestie budzą więcej wątpliwości.

Warunkiem koniecznym jest aby okres wsparcia i ilość energii (w ujęciu łącznym) nie uległy zmianie. Jak więc rozumieć tak nakreślone ramy ustawowe? Urząd Regulacji Energetyki jak dotąd nie zaproponował własnej interpretacji tych przepisów.

Ich analiza prowadzi do wniosku, że ze względu na złożony proces inwestycyjny realizacji instalacji odnawialnego źródła energii, zasadnym jest wskazanie przez uczestnika aukcji planowanej daty rozpoczęcia korzystania z systemu. Tu wydaje się, że może być to data inna niż wcześniej zadeklarowana, a zatem zarówno późniejsza jak i wcześniejsza. Nie może jednak powodować zmiany okresu wsparcia, czyli jego wydłużenia oraz skrócenia. Uczestnik aukcji ma możliwości wpływu na termin, w tym zakresie, że decyduje kiedy rozpocznie on bieg.

Jednocześnie podaje się, że ze względu na zmienny charakter produkcji energii elektrycznej niektórych źródeł, uczestnik winien wskazać planowaną ilość energii elektrycznej, jako że w niektórych przypadkach poziom produkcji będzie od niego niezależny.

Tu również globalnie należy wytworzyć (sprzedać) ilość energii zadeklarowaną w ofercie, nie można jej zmniejszyć ani zwiększyć, można li tylko dowolnie rozbić (rozdzielić) na poszczególne lata przypadające na okres wsparcia.

Ostatnią wątpliwą kwestią jest to czy aktualizacja oferty może dotyczyć i okresu i ilości energii czy albo okresu albo ilości energii. Mając na uwadze uzasadnienie projektu ustawy w mojej ocenie prawo do jednorazowej aktualizacji dotyczy i okresu wsparcia (daty rozpoczęcia) i ilości wytworzonej energii.