Odnieśliśmy kolejny sukces w sprawie prowadzonej przed sądami administracyjnymi. Inwestor planował budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Dokonał więc zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym. Organ wniósł jednak sprzeciw uznając, że oczyszczalnia jest niezgodna z przepisami prawa, a głównie miejscowym planem, gdyż przywiduje się w nim skanalizowanie całego obszaru gminy. Wojewoda potwierdził to stanowisko. Sąd administracyjny uznał poglądy prawne organów za nieprawidłowe. Nie wystarczy bowiem przewidzieć w miejscowym planie skanalizowania całego obszaru gminy. W przypadku braku realnej możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji – bez rozbudowy sieci kanalizacyjnej – można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sąd jasno podał, że to na gminie ciąży obowiązek stworzenia warunków do podłączenia danej nieruchomości do kanalizacji.